مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1401.362 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
1401.357 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
1401.358 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۵ بهمن ۱۴۰۱