مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1400.325 ۸ آبان ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۸ آبان ۱۴۰۰