مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1402.374 ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۲