مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1400.328 ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱