مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
1402.763 ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۳ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۳