ارتوزایلن OX

 

یکی دیگر از محصولات اصلی دیگر مجتمع پتروشیمی نوری ارتوزایلن (ORTHOXYLENEE) می باشد که به میزان 100 هزار تن در سال تولید می شود.

OX-F کاربرد ارتوزایلن:
 در تولید انیدرید فتالئیک PA ، دی اکتیل فتالات DOP و رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات ارتوزایلن:

OX 1400