شماره های تماس با امور بازرگانی شرکت پتروشیمی نوری

 

 

 نام اداره
 شماره تماس
 دفتر رئیس بازرگانی 0773732-4460
رئیس فروش 0773729-5939
کارشناسان فروش 0773732-3369
توزین و تحویل محصول 0773729-5934
تدارکات 0773732-4459
 عملیات انبارها 0773732-4769
خدمات بازرگانی 0773732-5938
پست الکترونیک customer@bpciran.com