شماره های تماس با امور زنجیره تامین، بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی نوری

 

 

 نام اداره
 شماره تماس
 دفتر رئیس بازاریابی، زنجیره تامین و فروش
0773732-4460
رئیس بازاریابی، فروش و روابط با مشتریان
0773729-5939
کارشناسان بازاریابی، فروش و روابط با مشتریان
0773732-3369
بررسی منابع
 0773729-5941
تدارکات 0773732-4459
 عملیات کالا و انبارها 0773732-4769
خدمات بازرگانی 0773732-5938
توزین و تحویل محصول
0773729-5934
پست الکترونیک customer@nopc.co