آروماتیک های سنگین HA

 

از جمله محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نوری آروماتیک های سنگین(HEAVY AROMATICS) می باشند که به میزان 16 هزار تن در سال تولید می شود.

 

کاربرد آروماتیک های سنگین:

در تهیه آفت کشها و علف کشها مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات آروماتیک های سنگین:

HA 1400