پروژه های در حال انجام امور پژوهش و فناوری

 

 

 ردیف  عنوان پروژه
 سال شروع
 1 ساخت کاتالیست واحد ایزومریزاسیون  97
 2 امکان سنجی جداسازی متازایلن و اتیل بنزن  97
 3 استقرار سیستم مدیریت تکنولوژی  97
 4 بررسی پژوهشی ارتقا محصولات فرعی به الفین های سبک  97
 5 استقرار سیستم مدیریت دانش  97
 6 شبیه سازی و بهینه سازی انرژی واحد BTX با استفاده از تحلیل اگزرژی، و تکنولوژی توسعه یافته پینچ، و الگوریتم های تفاضلی 98