سرویس های جانبی

تأمین کلیه سرویسهای جانبی از قبیل آب ، برق ، بخار ، هوا ، گاز طبیعی ، نیتروژن جهت طرحهای پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه بعهده شرکت پتروشیمی مبین بوده و سرویسهای جانبی پتروشیمی نوری نیز توسط شرکت مذکور تأمین میگردد.