فرم پیشنهاد پژوهشی اولیه

مشخصات پیشنهاد دهنده(حقیقی/حقوقی)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
زمینه پیشنهاد پژوهشی
مقیاس پروژه
در صورتیکه در خصوص هر یک از موارد فوق توضیحات بیشتری لازم است ارائه شود، لطفا موارد را به آدرس ایمیل rtech@nopc.co ارسال نمائید.
شماره فرم NOPC-F-R&T-01-02 (1400/04/01)


* = ضروری