ترکیبات سبک LTE

 

از جمله محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نوری ترکیبات سبک (LIGHT END) می باشد که به میزان 680 هزار تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد ترکیبات سبک:
خوراک واحدهای الفین

 

مشخصات ترکیبات سبک:

LTE 1400