واحدهای تولیدی

مجتمع پتروشیمی نوری شامل 13 واحد فرآیندی و یک واحد ذخیره و انتقال محصولات می باشد.این واحدها وظیفه دریافت خوراک، تولید محصول و انتقال آن را بر عهده دارند.کنترل عملیاتی تمامی واحدها از طریق سیستم پیشرفته کنترلی FCS/DCS و توسط نیروی انسانی مجرب و تحصیل کرده صورت می پذیرد.

واحدهای فرآیندی شرکت پتروشیمی نوری عبارتند از:

واحد 100- هیدروژناسیون بنزن پیرولیز

بنزن پیرولیز دریافتی از پتروشیمی جم وارد این واحد شده وپس از عبور از بسترهای کاتالیستی و جداسازی ترکیبات نیتروژنه ، گوگرددار و الفین ، به واحد جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ارسال می شود.

 

واحد 200- آماده سازی میعانات گازی(جداسازی ترکیبات سبک و سنگین از میعانات گازی)
میعانات گازی دریافتی از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پس از ورود به مجتمع وارد این واحد شده و در این واحد ترکیبات سبک و سنگین جداسازی و سپس محصول این واحد به واحد هیدروتریتینگ ارسال می شود.
 
واحد 250- هیدروتریتینگ ( تصفیه محصول میانی خروجی از واحد 200)
محصول خروجی از واحد 200 در این واحد پس از عبور از بسترهای کاتالیستی، ترکیبات نیتروژنه و گوگرددار آن جداسازی و سپس به واحد ریفرمینگ کاتالیستی ارسال می شود.
 
واحد 300-ریفرمینگ کاتالیستی ( تبدیل ترکیبات پارافینی و نفتنی به ترکیبات آروماتیکی)
خوراک این واحد شامل ترکیبات پارافینی است، مقدار زیادی از این ترکیبات پس از عبور از راکتورهای کاتالیستی به ترکیبات آروماتیک تبدیل می شوندو هیدروکربن های غنی شده از آروماتیک بعنوان محصول این واحد بهمراه محصول خروجی از واحد 100 به واحد جداسازی ریفرمیت و آروماتیکها فرستاده می شود.
 
واحد 350 – احیاء کاتالیست
کاتالیست های موجود در چهار راکتور واحد 300، به روش بستر گردشی مداوم در این واحد احیاء می شود. در این مکانیسم کاتالیست غیر فعال شده راکتورهای واحد 300، بصورت مستمر وارد واحد 350 شده و پس از احیاء مجدداً به راکتورهای واحد 300 بازگردانده می شود.
 
واحد 400- جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ها وتولید ارتوزایلین
محصولات خروجی از واحدهای 300 و 100 خوراک این واحد هستند. در این واحد سه محصول میانی BT، مخلوط زایلین و C9+ و همچنین محصول نهائی ارتوزایلین تولید می شود. محصول BT، شامل بنزن، تولوئن و هیدروکربن های غیرآروماتیک می باشد و به واحد استخراج ارسال می گردد. مخلوط زایلینها به واحد جداسازی پارازایلین و هیدروکربن های 9 کربنه به واحد ترانس آلکیلاسیون ارسال میگردند. ارتوزایلین نیز بعنوان یکی از محصولات اصلی مجتمع وارد مخازن دخیره می شود.
 
واحد 500- استخراج بنزن و تولوئن ( جداسازی آروماتیک ها از هیدروکربنهای غیر آروماتیکی بوسیله حلال مورفولین )
مخلوط بنزن ، تولوئن و هیدروکربن های غیر آروماتیک به همراه حلال مورفولین وارد این واحد شده و تحت فرآیند تقطیر استخراجی ترکیبات آروماتیک از جمله بنزن و تولوئن آن جدا و جهت جداسازی هریک از آنها به واحد 600 ارسال می شوند. ترکیبات غیر آروماتیک نیز بعنوان محصول فرعی رافینیت به واحد الفین پتروشیمی جم فرستاده می شود.
 
 واحد 600- Disproportionation ( جداسازی بنزن از تولوئن و تبدیل تولوئن به بنزن و مخلوط زایلین ها )
مخلوط بنزن و تولوئن خوراک این واحد است که پس از عبور از قسمت های مختلف این واحد، بنزن و تولوئن آن جداسازی می شود. بنزن بعنوان یکی دیگر از محصولات اصلی مجتمع وارد مخازن ذخیره می شود و تولوئن به راکتور این واحد ارسال می شود. در این راکتور تولوئن به بنزن و مخلوط زایلنها تبدیل می شود. بعد از انجام این تبدیل، محصول بنزن جدا شده و مخلوط زایلینها به واحد جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ها برگشت می شود.
 
واحد 650- ترانس آلکیلاسیون ( تبدیل هیدروکربنهای 9 کربنه به مخلوط زایلینها)
هیدروکربن های 9 کربنه خروجی از واحد 400، خوراک این واحد را تشکیل می دهند. این خوراک بعد از عبور از راکتور کاتالیستی به مخلوط زایلینها تبدیل می شود. مخلوط زایلینها جهت تفکیک ترکیبات آن مجدداً به واحد جداسازی ریفرمیت و آروماتیک ها برگشت می شود.
 
واحد 700- جداسازی پارازایلین( تولید پارازایلین از مخلوط زایلینها بوسیله غربال های مولکولی)
مخلوط زایلینهای خروجی از واحد 400 خوراک این واحد را تشکیل می دهد در این واحد با استفاده از غربال های مولکولی و حلال پارا دی اتیل بنزن، پارازایلین جداسازی شده و سپس باقی مانده مخلوط زایلینها از جمله متازایلین و اتیل بنزن به واحد ایزومراسیون جهت تبدیل به پارازایلین ارسال می شود.
 

واحد 800- ایزومریزاسیون( تبدیل اتیل بنزن و متازایلین به پارازایلین و اورتوزایلین)

مخلوط زایلینهای عاری از پارازایلین که از واحد 700 خارج می شود بعنوان خوراک این واحد پس از عبور از راکتور کاتالیستی غنی از پارازایلین شده و مجدداً جهت جداسازی ارتوزایلین و پارازایلین آن به واحد های 400 و سپس 700 ارسال می شود.

واحد 950-سولفورزدائی
برش سبک تولید شده در واحد 200 در این واحد سولفورزدائی می شود.
واحد 970-تفکیک برش سبک
در این واحد ترکیبات برش سبک (LTE SPLITTING) جداسازی می شوند.