خوراک مجتمع

 

خوراک

مقدار دریافتی

 محل دریافت

میعانات گازی 4/5 میلیون تن در سال(120 هزار بشکه در روز)

پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی

بنزین پیرولیز

270 هزار تن در سال پتروشیمی جم (الفین دهم)