فرم سنجش رضایتمندی مشتریان

مشتری گرامی
شرکت پتروشیمی نوری در نظر دارد در راستای فرایند نظر سنجی از مشتریان محترم، اقدام به سنجش میزان رضایت مشتریان و ارزش نهادن به نظرات و پیشنهادات ایشان نماید. لذا ضمن تشکر از جنابعالی، خواهشمند است با پر نمودن فرم ذیل این شرکت را در مسیر بهبود مستمر یاری رسانید.
مشخصات مشتری
(اجباری)
(اجباری)
(اجباری)
محصول خریداری شده
مشتری گرامی: لطفا نام محصول یا محصولات خریداری شده را مشخص فرمایید.
پرسشنامه ارزیابی
مشتری گرامی: خواهشمند است با پر نمودن پرسشنامه ذیل این شرکت را در مسیر بهبود مستمر یاری رسانید.
1-رضایت از محصول
1-1 میزان انطباق کیفیت محصول با مشخصات فنی توافق شده
1-2 میزان پایداری و یکنواختی محصول
1-3 میزان انطباق کمیت محصول ارسالی با مقادیر توافق شده
2-تحویل محصول
2-1 تحویل به موقع محصول
2-2 رعایت برنامه زمانبندی تحویل محصول
3-شهرت و تصویرسازی سازمان
3-1 رعایت الزامات ایمنی و زیست محیطی
3-2 سهولت در همکاری
3-3 پایبندی به تعهدات
4-ارتباطات
4-1 مناسب بودن کانال های ارتباطی ( تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی؛ پست الکترونیک و...)
4-2 پاسخگویی به مشتریان
4-3 هماهنگی و در دسترس بودن افراد مرتبط
4-4 اطلاع رسانی اثر بخش در مواقع لزوم
5-وفاداری
5-1 میزان علاقه مندی به ادامه خرید محصولات این شرکت
5-2 توصیه خرید از پتروشیمی نوری به دیگران
6-شکایات
6-1 نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
6-2 رضایت مندی از مدت پاسخگویی به شکایات
مشخصات تکمیل کننده فرم
(اجباری)
(اجباری)
شماره فرم NOPC-F-CML-02-02(1400/04/01)