امکانات سخت افزاری و تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

 فهرست امکانات و تهیزات عمومی و آزمایشگاهی فهرست امکانات و تجهیزات تخصصی
 gas chromatograph , Varian 3800GC پایلوت تست راکتوری
Distillation Apparatus Herzog HAD627  
barometer, Aneroid Lambrecht BL-485  
Flash point, petrotest  
Vapor Pressure (Reid), petrotest  
 Acid Wash Color  
 Titrator meter, Digital