راهنمای رسیدگی به شکایات

 

تعریف شکایت

بیان نارضایتی از محصول یا فرآیند رسیدگی به شکایات از سازمان ، هنگامیکه انتظار می رود که واکنش یا حل آن بصورت واضح یا مشروط باشد.

نحوه ابراز شکایت

هرگاه مشتریان محترم در جریان دریافت محصول، خدمات و یا همجواری یا داشتن مرجعیت قانونی، دارای هرگونه شکایت، نارضایتی، انتقاد، پیشنهاد یا نظر باشنداز طریق کانال های ارتباطی ذیل:

پست (صندوق پستی  مجتمع: 115-75391 / کد پستی مجتمع: 11366-75118  )

فاکس(37323255-077)

پست الکترونیکی customer@nopc.co

پایگاه اینترنتی www.nopc.co بخش خدمات مشتریان

ابراز دارند.

اقدامات رسیدگی به شکایت

ثبت شکایت

بررسی سوابق تولید، بازرسی و تحویل محصول
بازدید از کارگاه مشتری(در صورت نیاز) و تنظیم صورتجلسه
جبران خسارت مشتری در صورت تایید شکایت
طرح ریزی و انجام اقدامات اصلاحی(برای پیشگیری از شکایت‌های مشابه)

توضیحات تکمیلی

شکایت‌هایی که حداکثر 15 روز پس از تحویل محصول به مشتری ابراز می‌شوند قابل رسیدگی می‌باشند.