پروژه های پیشنهادی و در حال بررسی امور پژوهش و فناوری

 

 

 ردیف  پروژه ها
 1 ساخت پژوهشی دستگاه کاتاتست جهت انجام امور پژوهشی 
 2 ارزیابی چرخه حیات (LCA) محصولات شرکت پتروشیمی نوری 
 3 کاهش هدر روی بنزن در جریان Raffinate واحد 500 
 4  تولید Chloride Adsorber
 5 تبدیل رافینیت به آروماتیک 
 6 Revamp واحد 100 
 7  بومی سازی و تولید کاتالیست LD485
 8  افزایش ظرفیت کوره های ریفرمینگ واحد 300 (کوره های 3001 تا 3004)
 9 بررسی عملکرد و ارتقاء ظرفیت Refrigerator ها
10
ساخت کاتالیست واحد شیرین سازی برش سنگین