فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
  ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
1 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰