مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
175.176 ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱