مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1400.167 تا 1400.170 ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰