مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
1402/190 ، 1402/199، 1402/202، 1402/203، 1402/204، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ --- ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳