مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1402.195-1402.199 ۹ مهر ۱۴۰۲ --- ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ۹ مهر ۱۴۰۲