جزییات فراخوان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان داخلی کاتالیست، جاذب، کلی های صنعتی، و مواد شیمیایی

فراخوان

شرکت پتروشیمی نوری / شرکت پتروشیمی نوری

0 تومان

۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بندر عسلویه
استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی نوری صندوق پستی:75391-115 تلفنهای تماس:4-37323250-077 داخلی 2294- 2291دورنگار37324775-077 سایت اینترنتی www.bpciran.com ایمیل: bpc@bpciran.com و rtech@bpciran.com

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.